කොළඹ හෝටල් වල මිල ගණන් බස්සයි

Newsline Editorial
Newsline Editorial
1 Min Read

2023 ඔක්තෝබර් 01 වැනිදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි කොළඹ නගරයේ හෝටල් සඳහා අවම කාමර ගාස්තු හඳුන්වා දෙමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රධානී ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු පවසා ඇත්තේ මේ සම්බන්ධයෙන් හෝටල් සාමාන්‍යාධිකාරීවරුන්ට නිල වශයෙන් දැනුම් දී ඇති බවයි.

කාමරවල ප්‍රමිතිය හා ගාස්තු පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් කර ඇති අතර ගැසට් නිවේදනය දැඩි ලෙස පිළිපදින ලෙසත්, කාමර ගාස්තුවල ඒකාකාරී බව සහතික කරන ලෙසත් කොළඹ නගරයේ හෝටල්වලට දන්වා ඇත.

තරු 5 හෝටල් සඳහා $100, තරු 4 හෝටල් සඳහා $75, තරු 3 හෝටල් සඳහා $50, තරු 2 ​​හෝටල් සඳහා $35 සහ එක් තරු සංචාරක හෝටල් සඳහා $20 මිල ගණන් වේ.

Share this Article
Leave a comment