පොලිස් නිලධාරීන්ට සුබ ආරංචියක්

1 Min Read

පොලිස් නිලධාරීන්ගේ වැඩි කළ බටා දීමනාව අද (13) සිට ගෙවන බව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් මහතා පවසයි.

2024 අයවැයෙන් පොලිස් නිලධාරීන් වෙනුවෙන් ඉහළ දැමූ ආහාර, ගමන් සහ නවාතැන් දීමනාව අද සිට ගෙවීමට කටයුතු කරන බවයි, අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.

ඒ අනුව මෙතෙක් හිමි වූ දීමනාවට අමතරව අයවැය මගින් ඉහළ දැමූ දීමනාවෙන් අඩක් හෝ කඩිනමින් ලබා දීමට නියමිත ය.

ඒ අනුව කණිෂ්ඨ නිලධාරීන්ට රුපියල් 17,000 ක් ලෙස ලැබුණු එම දීමනාව රුපියල් 11,800 කින් ඉහළ නැංවීමට නියමිත අතර, ඉන් 50% ක හෝ මුදලක් කඩිනමින් ලබා දීමට සැලසුම් කර තිබේ.

The post පොලිස් නිලධාරීන්ට සුබ ආරංචියක් appeared first on Newsi – Fastest news provider in Sri Lanka | Newsi.lk.

Share this Article
Leave a comment